OM TSO

foto Kenneth Svensson

Teaterorden T.S.O. föddes 1916 på en i Göteborg känd plats, Otterhällan.

Initiativtagare var den kände skådespelaren Carl Barclind. På den tiden

var det en osäker tillvaro att vara skådespelare och musiker och tanken 

                                            var att hjälpa kolleger i nöd.   

  Nedslag i Malmölogens historia.


Bildandet av en Malmöloge hade varit på gång länge. Hösten 1926 tog diskussionerna om en ny Loge åter fart. Onsdagen den 24 november 1926

anlände ett telegram:


    "Klerker, Kastellgatan 13, Norman, Malmö.

     Dotterloge beviljad i festligt jubileumsmöte.

         Lycka till. Närmare i brev. Sätt i gång.

                             Barcklind Gentzel"


Följande lördag den 27 november, samlades ett

antal äldre TSO-bröder på Stadt Hamburg logens

konstituerande sammanträde.


Till ordensgeneral valdes Gösta Cederlund.

Noteras kan att redan vid det konstituerande

sammanträdet föreslogs att även "kvinnliga

bröder" borde kunna inväljas. Förslaget väckte

en storm av indignation, varvid förslagsställaren

avgick som OS och lämnade logen.


            Ordens ändamål är:


att vara en ideell, politiskt  och religiöst

obunden sammanslutning av personer,

som är verksamma inom eller har person-liga intressen av det konstnärliga arbetet

inom teater, dans, musik, film, press, radio,

television eller andra media.


att genom värdiga sammanträdesformer,

ritualer och cermonier animera medlem-marna till fast kamratskap.


att vidga och fördjupa medlemmarnas kunskaper om och kärlek till teater, musik,

dans, film och andra konstarter.


att genom insamlingar eller konstnärligt

kvalificerande framträdanden erhålla medel till stipendier och stöd åt behövande

inom och utom Orden samt att bereda glädje åt sjuka och gamla.

       Detta eftersträva vi inom TSO


              Sök i Din TSO-Broder och TSO-syster

                   en god vän och håll kontakt med

                   Bröder och Systrar i andra Loger.

               Gör vad som står i Din förmåga att bistå

                 den broder eller syster som råkat i nöd.


          Ha som valspråk: Familjen - Tjänsten - TSO!


                                Svara JA när TSO kallar!


                    Yppa inga av Ordens hemligheter!

                    Diskutera ej i Logen politiska eller

                                      religösa frågor!


                      Utlova ej medlemskap i Orden.

       Sätt en ära i att betala Dina avgifter till Logen.


                Sträva efter att vara glädjen värdig.
  MODERLOGEN GÖTEBORG

              Skårsgatan 80

          412 69 GÖTEBORG

   

         OG Anders Ottosson

              031 - 97 26 64

             070 - 591 16 95


        OS Håkan Widerberg

              031 - 18 62 08

             070 - 769 04 88

        STOCKHOLMSLOGEN

               Kaplansbacken 4 A

             112 24 STOCKHOLM


                 OG Lars Edström

                   08 - 716 11 83


                 OS Tommy Thulin     

                    08 - 641 94 55                

   Vid besök i Göteborg och Stockholm

       vänligen kontakta OG eller OS för 

 upplysning om grad, plats, datum och tid.